Hauptniederlassung: +49 7153 9288 079
Niederlassung West: +49 231 9865 120
+49 7153 9297 132

Prohlášení o ochraně dat

[borlabs_cookie]

Prohlášení o ochraně dat

AP Industriemontage, brát ochranu vašich osobních údajů velmi vážně, a proto dodržujeme zákonná ustanovení o ochraně dat (DSGVO).

Osoba odpovědná ve smyslu EU – GDPR – evropské obecné nařízení o ochraně osobních údajů a dalších vnitrostátních právních předpisech členských států Evropské unie o ochraně údajů, jakož i další předpisy o ochraně údajů je:

A & P Industriemontage GmbH & Co. KG
Schubertstrasse 12/3
D – 73249 Wernau

Tel.: +49 7153 9288079
Fax: +49 7153 9297132

info@ap-industriemontage.de

Link k impressu:  https://www.ap-industriemontage.de/impressum/

 1. Úvod

Tyto zásady ochrany osobních údajů mají za cíl objasnit povahu, rozsah a účel zpracování osobních údajů v rámci naší online nabídky a souvisejících webových stránek, funkcí a obsahu (společně označované jako „online nabídka“ nebo „webové stránky“). Zásady ochrany soukromí platí nezávisle na doménách, systémech, platformách a zařízeních (jako jsou počítače nebo mobilní zařízení), na kterých se online nabídka spouští.

Kvůli změnám v právních požadavcích a technickém vývoji je nutné čas od času upravovat zásady ochrany osobních údajů. Proto vás žádáme, abyste si četli obsah našich zásad ochrany osobních údajů v pravidelných intervalech.
Pokud změny zahrnují akci z vaší strany (např. souhlas) nebo jakékoli jiné individuální oznámení, budeme Vás informovat.

 1. Základní informace o zpracování údajů a právním základě

Osobní údaje uživatelů zpracováváme pouze v souladu s příslušnými předpisy o ochraně dat. To znamená, že údaje uživatelů budou zpracovávány pouze v případě, že existuje legální povolení. To znamená, že zejména pokud zpracovávání dat pro poskytování našich smluvních služeb (např. zpracování objednávek), stejně jako on-line služby nebo služby požadované zákonem vyžadují souhlas uživatele, stejně jako naše oprávněné zájmy (tj. zájem o analýzu, optimalizaci a ekonomické fungování a zabezpečení naší online nabídky ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. GDPR, zejména v oblasti měření rozsahu, vytváření profilů pro reklamní a marketingové účely, jakož i shromažďování přístupových údajů a využívání služeb třetích stran.

2.1 Typy zpracovaných dat:

 • Údaje o stavu (např. jména, adresy)
 • Kontaktní údaje (např. e-mail, telefonní čísla)
 • Údaje o obsahu (např. zadávání textu, fotografie, videa)
 • Údaje o využití (např. navštívené webové stránky, zájem o obsah, časy přístupu)
 • Meta / komunikační data (např. informace o zařízení, adresy IP)
 1. Účel zpracování:
 • Poskytování online nabídky, jejích funkcí a obsahu (například formulář žádosti o schůzku, rezervování schůzek, registrace v bulletinu)
 • Odpovědi na žádosti o kontakt a komunikaci s uživateli.
 • Bezpečnostní opatření
 • Sledovanost / marketing

2.3. Použité termíny

„Osobními údaji“ se rozumí veškeré informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby (dále jen „subjekt údajů“); fyzická osoba se považuje za identifikovatelnou, která může být identifikována přímo nebo nepřímo, zejména přidělením identifikátoru, jako je název, identifikační číslo, údaje o poloze, online identifikátoru (např. soubor cookie) nebo jedné nebo více zvláštních funkcí, které vyjadřují fyzickou, fyziologickou, genetickou, duševní, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu této fyzické osoby.

„Zpracováním“ se rozumí jakýkoli proces prováděný s nebo bez pomoci automatizovaných postupů nebo jakéhokoli takového procesu spojeného s osobními údaji. Termín zasahuje daleko a zahrnuje prakticky každé zpracování dat.
„Zodpovědnou osobou“ se rozumí fyzická nebo právnická osoba, veřejný orgán, subjekt nebo orgán, který sám nebo ve shodě s ostatními rozhoduje o účelu a způsobech zpracování osobních údajů.

Pro další definici pojmenované a používané terminologie, jako např. „Zpracování“ nebo „Odpovědný“ odkazujeme na článek 4 obecného nařízení o ochraně údajů (GDPR).

2.4. Příslušné právní základy

V souladu s článkem 13 GDPR vás informujeme o právním základu našeho zpracování dat. Není-li v zásadách ochrany soukromí uveden právní základ, platí následující: Právním základem pro získání souhlasu je čl. 6 odst. 1 písm. a čl. 7 GDPR, právní základ pro zpracování služeb a plnění smluvních opatření, jakož i odpověď na dotazy je čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR, právní základ pro zpracování za účelem splnění našich zákonných povinností je čl. 6 odst. 1 písm. c GDPR a právní základ pro zpracování za účelem ochrany našich oprávněných zájmů je čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. V případě, že životně důležité zájmy subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby vyžadují zpracování osobních údajů, čl. 6 odst. 1 písm. d GDPR jako právní základ.

 1. Bezpečnostní opatření

Žádáme vás, abyste se pravidelně informovali o obsahu našich zásad ochrany osobních údajů. Prohlášení o ochraně osobních údajů budeme upravovat, jakmile si to vyžádají změny ve zpracování dat. Oznámíme vám, jakmile budou změny vyžadovat vaši účast (např. souhlas) nebo jiné individuální oznámení.
S cílem řádně chránit osobní údaje před ztrátou, zneužitím, neoprávněným přístupem, úpravou a zveřejněním a dodržováním ustanovení zákonů o ochraně osobních údajů přijímáme organizační, smluvní a technické bezpečnostní opatření v souladu s nejmodernějšími technologiemi. Mezi tato bezpečnostní opatření patří brány firewall, šifrovaný přenos dat mezi prohlížečem a serverem a použití autorizace.
Jste však zodpovědní za bezpečnost a důvěrnost hesel a registračních údajů. Neneseme odpovědnost za ochranu osobních údajů, které sdílíme se třetími stranami, na základě vztahu k účtu, který jste autorizovali.

 1. Spolupráce se zpracovateli a třetími stranami

4.1. Předávání údajů třetím stranám a třetím osobám

Pokud v souvislosti s naším zpracováním zveřejňujeme údaje jiným osobám a společnostem (smluvním zpracovatelům nebo třetím stranám), předáme jim nebo jiným způsobem zpřístupníme údaje, jedná se pouze o právní povolení (např. pokud je přenos dat třetím stranám, podle požadavků poskytovatelů platebních služeb podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR k plnění smlouvy), souhlasili jste s právním závazkem nebo na základě našich oprávněných zájmů (např. používání agentů, webhostingů apod.). Pokud pověříme třetí strany, aby zpracovávaly údaje na základě tzv. smlouvy o zpracování smlouvy, je to provedeno na základě článku 28 GDPR.

4.2. Převody ve třetích zemích

Pokud zpracováváme údaje ve třetí zemi (tj. mimo Evropskou unii (EU) nebo Evropský hospodářský prostor (EHP)) nebo v souvislosti s využíváním služeb třetí strany nebo s jejich zveřejněním nebo přenosem třetím stranám, (před uzavřením smlouvy) na základě vašeho souhlasu na základě právní povinnosti nebo na základě našich oprávněných zájmů. S výhradou právních nebo smluvních oprávnění zpracováváme nebo necháme data zpracovávat ve třetí zemi pouze za přítomnosti zvláštních podmínek článku 44 a následujících GDPR. Tzn. zpracování je např. na základě konkrétních záruk, jako je oficiálně uznaná úroveň ochrany údajů (např. pro USA prostřednictvím „štítu ochrany soukromí“) nebo dodržování oficiálně uznaných zvláštních smluvních závazků (tzv. „standardní smluvní doložky“)

 1. Zpracování související s obchodem

Zpracováváme údaje o stavu (např. Jména a adresy, stejně jako kontaktní údaje uživatelů) za účelem plnění našich smluvních povinností a služeb v souladu s čl. § 6 odst. 1 písm. B. GDPR a pro péči o zákazníky, marketing, reklamu a průzkum trhu.

5.1 Kontakt

Při kontaktu s námi (například prostřednictvím kontaktního formuláře, e-mailu, telefonu, požadavku na schůzku nebo prostřednictvím sociálních médií), informace o uživateli, zpracování žádosti o kontakt a jejich zpracování v souladu s. článkem 6 odst. 1 písm. b) zpracování GDPR. Uživatelské informace mohou být uloženy v systému řízení vztahů se zákazníky („CRM systém“) nebo srovnatelné organizaci žádostí.
Tyto žádosti vymažeme, pokud již nejsou nezbytně nutné a jsou v souladu se zákonnými požadavky na archivaci. Kontrola nutností se provádí pravidelně každé dva roky.

 1. Hosting

Naše hostingové služby slouží k poskytování následujících služeb: Služby infrastruktury a platformy, výpočetní kapacity, úložné a databázové služby, bezpečnostní služby a služby technické údržby, které používáme k provozu této online služby.

Tímto na základě našich oprávněných zájmů o efektivní a bezpečné poskytování této online nabídky zpracováváme my nebo náš poskytovatel hostingu procesní data inventáře, kontaktní údaje, obsahová data, smluvní údaje, údaje o použití, meta a komunikační údaje zákazníků, zúčastněných stran a návštěvníků této online nabídky. článek 6 odst. 1 písm. f GDPR, článek 28 GDPR (uzavření smlouvy o zpracování smlouvy).

 1. Shromažďujte přístupová data a soubory protokolů

My nebo náš poskytovatel hostingu shromažďujeme na základě našich oprávněných zájmů ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f. GDPR údaje o každém přístupu na server, na kterém je tato služba umístěna (tzv. soubory protokolu serveru). Přístupová data zahrnují název načtené webové stránky, soubor, datum a čas vyhledávání, množství přenášených dat, zprávu o úspěšném načítání, typ a verze prohlížeče, operační systém uživatele, URL (dříve navštívená stránka), IP adresa a poskytovatele.

Informace o přihlašovacích datech se ukládají z bezpečnostních důvodů (například za účelem vyšetřování zneužívajících nebo podvodných činností) po dobu nejvýše sedmi dnů a poté jsou smazány. Údaje, jejichž další uchovávání je požadováno pro důkazní účely, jsou osvobozeny od zrušení až do konečného objasnění incidentu.

 1. Soubory cookie a právo na reklamaci v přímém kontaktu

„Cookies“ jsou malé soubory, které jsou uloženy v počítačích uživatelů. V cookies mohou být uloženy různé informace. Soubor cookie se primárně používá k ukládání informací o uživateli (nebo zařízení, na kterém je soubor cookie uložen) během nebo po jeho návštěvě online nabídky. Dočasné soubory cookie nebo „cookies relace“ nebo „dočasné soubory cookie“ jsou soubory cookie, které jsou odstraněny poté, co uživatel opustí online službu a zavře prohlížeč. V takovém cookie, např. obsah nákupního košíku může být uložen v online obchodě nebo při přihlášení. Termín „permanentní“ nebo „persistentní“ označuje soubory cookie, které zůstávají uloženy i po ukončení prohlížeče. Tak např. stav přihlášení se uloží, pokud ho uživatelé navštíví po několika dnech. Podobně v takovém souboru cookie mohou být uloženy zájmy uživatelů, které se používají pro měření rozsahu nebo marketingové účely. „Cookie třetí strany“ odkazuje na soubory cookie, které nabízejí jiní poskytovatelé než osoba, která spravuje nabídku online (jinak, pokud se jedná pouze o soubory cookie, nazývají se „soubory cookie první strany“).

Můžeme používat dočasné a trvalé soubory cookie a objasnit to v souvislosti s našimi zásadami ochrany osobních údajů.
Pokud uživatelé nechtějí soubory cookie ukládat do jejich počítače, budou požádáni o zákaz této volby v nastavení systému prohlížeče. Uložené soubory cookie mohou být smazány v nastavení systému prohlížeče. Vyřazení souborů cookie může vést k funkčním omezením této online nabídky.

Obecný rozpor s používáním souborů cookie využívaných pro účely online marketingu lze nalézt v různých službách, zejména v případě sledování, prostřednictvím webové stránky v USA http://www.aboutads.info/choices/ nebo jsou vysvětleny na webových stránkách EU http://www.youronlinechoices.com/. Ukládání souborů cookie lze navíc dosáhnout jejich vypnutím v nastavení prohlížeče. Upozorňujeme, že nelze využít všechny funkce této online nabídky.

 1. Google analytics

Na základě našich oprávněných zájmů (tj. zájem o analýzu, optimalizaci a ekonomické fungování naší online nabídky ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. GDPR) služba Google Analytics využívá službu analýzy webu poskytovanou společností Google LLC (dále jen „Google“). Google používá cookies. Informace generované cookie o používání těchto webových stránek uživateli jsou obvykle přenášeny na server Google v USA a uloženy tam.

Společnost Google je certifikována podle Dohody o ochraně soukromí, která poskytuje záruku, že bude dodržovat evropské zákony na ochranu dat (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).

Společnost Google tyto informace použije v našem zastoupení, aby zhodnotila využívání naší nabídky online uživateli, sestavila přehledy o činnostech v rámci této online nabídky a poskytla nám další služby spojené s používáním této online nabídky a využívání internetu. V tomto případě lze pomocí zpracovávaných dat vytvářet pseudonymní uživatelské profily uživatelů.

Používáme službu Google Analytics pouze s aktivovanou anonymizací IP. Znamená to, že společnost Google zkrátí adresu IP uživatelů v členských státech Evropské unie nebo v jiných smluvních státech Dohody o Evropském hospodářském prostoru. Pouze ve výjimečných případech bude úplná adresa IP odeslána na server Google v USA a zkrácena tam.

Adresa IP poskytovaná prohlížečem nebude sloučena s jinými daty Google. Uživatelé mohou zabránit ukládání souborů cookie nastavením příslušného prohlížeče; uživatelé mohou rovněž zabránit tomu, aby společnost Google shromáždila data vygenerovaná souborem cookie a souvisela s jejich využíváním nabídky online a zpracováním těchto údajů společností Google stažením a instalací pluginu plug-in dostupného pod následujícím odkazem:

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Další informace o využívání dat společnosti Google, vyhledávání a zneužívání údajů naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google (https://policies.google.com/technologies/ads) a nastavení reklam Google Ads (https: // adssettings.google.com/authenticated). Osobní údaje uživatelů budou po 14 měsících smazány nebo anonymizovány.

Kliknutím zde deaktivujete službu Google Analytics

 1. Google fonty

Na našich webových stránkách používáme fonty Google pro zobrazení externích písem. Jedná se o službu Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, dále jen „Google“.

Certifikováno v rámci štítu ochrany soukromí mezi EU a USA („EU-US Privacy Shield“)

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

zaručuje společnosti Google, že normy ochrany dat EU budou respektovány i při zpracování dat v USA.

Abychom umožnili reprezentaci určitých textů v našem výstupu na internetu, při vyvolání našeho výstupu na internetu je nastaveno připojení k serveru Google v USA.

Právním základem je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Náš oprávněný zájem spočívá v optimalizaci a ekonomickém fungování našich webových stránek.

Společnost Google může určit, na které webové stránce byla vaše žádost odeslána a na kterou IP adresu bude předání písma předáno prostřednictvím připojení k Googlu, které vzniklo při volání našich webových stránek.

Google nabízí pod

https://adssettings.google.com/authenticated

https://policies.google.com/privacy

Další informace, zejména o možnostech prevence používání údajů.

 1. Integrace služeb a obsahu třetích stran

11.1.  Vysvětlení

Na základě našich oprávněných zájmů (tj. zájmu o analýzu, optimalizaci a ekonomické fungování naší on-line nabídky ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. GDPR) využíváme obsah nebo služby nabízené třetími poskytovateli za účelem poskytnutí jejich obsahu a služeb Služby, jako například Zahrnout videa nebo písma (souhrnně označované jako „obsah“). To vždy předpokládá, že poskytovatelé třetích stran tohoto obsahu vnímají IP adresu uživatelů, protože nemohli odeslat obsah do svého prohlížeče bez adresy IP. Pro prezentaci tohoto obsahu je tedy vyžadována adresa IP. Snažíme se používat pouze obsah, jehož příslušní poskytovatelé používají adresu IP pouze pro doručení obsahu. Třetí strany mohou také používat tzv. pixelové značky (neviditelné grafiky, také nazývané „webové majáky“) pro statistické nebo marketingové účely. „Pixelové značky“ mohou být použity k vyhodnocení informací, jako návštěvnost, na stránkách této webové stránky. Pseudonymní informace mohou být také uloženy v cookies na zařízení uživatele a mohou zahrnovat, mimo jiné, technické informace o prohlížeči a operačním systému, odkazy na webové stránky, dobu návštěvy a další informace týkající se používání naší online nabídky.

11.2. Přehled poskytovatelů třetích stran

Následující prezentace poskytuje přehled poskytovatelů třetích stran, jejich obsah i odkazy na jejich prohlášení o ochraně údajů, které obsahují další informace o zpracování údajů a již zde zmíněné, protichůdné možnosti (tzv. opt-out) obsahují:

Externí kód prostředí JavaScript jQuery, který poskytuje jQuery Foundation třetí strany, https://jquery.org.
Google fonty viz 10

 1. Práva osob

Máte právo požádat o potvrzení o tom, zda jsou dotčené údaje zpracovávány, a informace o těchto údajích, jakož i další informace a kopie údajů v souladu s článkem 15 GDPR.

Máte podle. Článek 16 GDPR má právo požadovat vyplnění údajů, které se vás týkají, nebo opravu nesprávných údajů, které se vás týkají.

V souladu s čl. 17 GDPR mají právo požadovat, aby byly příslušné údaje okamžitě vymazány nebo alternativně vyžadovat omezení zpracování údajů v souladu s článkem 18 GDPR.

Máte právo požadovat, aby údaje týkající se vás, které jste nám poskytli, byly získány v souladu s čl. 20 GDPR a požádat o jejich předání ostatním odpovědným osobám.

Máte podle článku 77 GDPR právo podat stížnost u příslušného orgánu dozoru.

 1. Právo odstoupit od smlouvy

Máte právo odvolat udělený souhlas v souladu s. § 7 odst. 3 GDPR s účinností pro budoucnost.

 1. Rozporové právo

Můžete podat námitku k budoucímu zpracování vašich údajů v souladu s čl. 21 GDPR kdykoli. Námitka může být učiněna zejména proti zpracování za účelem přímého marketingu.

 1. Smazání dat

Údaje, které zpracováváme, jsou vymazány nebo omezeny při jejich zpracování v souladu s články 17 a 18 GDPR. Není-li výslovně uvedeno v těchto zásadách ochrany osobních údajů, ukládaná data se odstraní, jakmile již nebudou vyžadována pro jejich účel a odstranění není v rozporu s žádnými zákonnými požadavky na ukládání dat. Nejsou-li data vymazána, protože je vyžadována pro jiné a oprávněné účely, bude její zpracování omezeno. Tzn. data jsou blokována a nejsou zpracovávána k jiným účelům. To platí například pro údaje, které musí být uchovávány z obchodních nebo daňových důvodů.

Podle právních požadavků v Německu se uchovávání uskutečňuje zejména po dobu 6 let podle § 257 odst. 1 HGB (obchodních knih, inventáře, počátečních rozvah, ročních účtů, obchodních dopisů, účetních dokladů atd.), po dobu 10 let podle § 147 odst. 1 AO , (knihy, účetní doklady, firemní a obchodní dopisy, dokumenty týkající se zdanění atd.).

16.Online prezentace v sociálních médiích

Zajišťujeme online prezentace v rámci sociálních sítí a platforem, abychom mohli komunikovat se zákazníky, zájemci a uživateli, kteří tam působí, a informovat je o našich službách. Při vyvolání příslušné sítě a platformy se na příslušné operátory vztahují smluvní podmínky a pokyny pro zpracování dat.
Není-li v našich zásadách ochrany osobních údajů uvedeno jinak, zpracováváme data uživatelů, pokud s námi komunikují v rámci sociálních sítí a platforem, např. napište příspěvky na naši online prezentaci nebo nám posílejte zprávy.

 1. Informace

Tyto zásady ochrany osobních údajů byly vytvořeny dne 17.05.2018 v souladu s požadavky GDPR.

Máte-li jakékoli dotazy nebo návrhy týkající se obsahu zásad ochrany osobních údajů nebo zpracování vašich osobních údajů v AP Industriemontage GmbH, zašlete je prosím na

A & P Industriemontage GmbH & Co. KG
Schubertstrasse 12/3
D – 73249 Wernau

Tel.: +49 7153 9288079
Fax: +49 7153 9297132

info@ap-industriemontage.de