OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE
1. ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA

Zamówienie uważa się za złożone w momencie otrzymania przez A&P Industriemontage GmbH & Co.KG pisemnego potwierdzenia faksem, e-mailem lub pocztą z wyraźnym odniesieniem do oferty. Nasze oferty są ważne przez 6 tygodni od daty wystawienia.

2. WYKONANIE ZAMÓWIENIA

Realizacja usługi odbywa się w oparciu o warunki montażowe firmy A&P Industriemontage GmbH & Co.KG. A&P Industriemontage GmbH & Co.KG działa zgodnie ze stanem wiedzy i wiedzą, którą dysponuje w momencie składania zamówienia.

W przypadku kompletnych relokacji 1:1 wszystkie zmiany, niezależnie od ich charakteru, są traktowane jako prace dodatkowe, które muszą być sprawdzone i podpisane przez klienta w śladowych ilościach godzin i certyfikatów materiałowych w cyklu tygodniowym.

W miejscach demontażu i ponownego montażu Zleceniodawca zapewni odpowiedni załadunek i rozładunek poprzez wystarczające warunki podłogowe.

Klient zapewnia również bezpośrednie doprowadzenie mediów takich jak prąd, woda itp. A&P Industriemontage GmbH &Co.KG ma prawo zlecić wykonanie prac podwykonawcom. Godziny pracy i wydajność pracowników A&P Industriemontage GmbH & Co.KG będą potwierdzane przez klienta co tydzień/dzień.

3. TERMINY WYKONANIA

Rozpoczęcie i zakończenie świadczenia usług montażowych jest indywidualnie regulowane umową. Ustalony w umowie czas nie jest wiążący, jeśli z powodu przesunięcia harmonogramu całego projektu lub z innych przyczyn, za które A&P Industriemontage GmbH & Co.KG nie ponosi odpowiedzialności, nie może nastąpić prawidłowe przetwarzanie.

4. STAWKI GODZINOWE LUB ROZLICZENIOWE

W momencie zawarcia umowy decydujące są obowiązujące stawki godzinowe i rozliczeniowe A&P Industriemontage GmbH & Co.KG, które zostały uzgodnione indywidualnie zgodnie z ofertą.

5. USŁUGI WYJĄTKOWE I DODATKOWE

Jeśli wymagane są specjalne obliczenia, programowanie lub usługi nadzwyczajne, A&P Industriemontage GmbH & Co.KG może je zlecić za zgodą i po konsultacji z klientem i oddzielnie zafakturować. Usługi montażowe, które są następnie zlecane, są dodatkowo wynagradzane.

6. PŁATNOŚCI I WARUNKI PŁATNOŚCI

Zamówienie określa zobowiązania płatnicze klienta. W razie wątpliwości stosuje się następujące warunki płatności:

W przypadku terminu realizacji montażu do 10 dni roboczych, A&P Industriemontage GmbH & Co.KG wystawia fakturę po zakończeniu realizacji.
Płatności częściowe będą dokonywane w wysokości wykazanych usług, z uwzględnieniem podpisanego dowodu pracy i usług po wystawieniu faktury przez A&P Industriemontage GmbH & Co.KG. Po zakończeniu usług instalacyjnych zostanie wystawiona faktura końcowa.

Wszystkie faktury są płatne 14 dni po wystawieniu faktury bez żadnych potrąceń.

7. PRAWO DO WYPOWIEDZENIA UMOWY PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

Klient ma możliwość anulowania zamówienia w dowolnym momencie. W takim przypadku uzgodnione wynagrodzenie całkowite staje się wymagalne z uwzględnieniem wydatków zaoszczędzonych przez A&P Industriemontage GmbH & Co.KG.

8) PRZYJĘCIE

Przyjęcie świadczeń umownych A&P Industriemontage GmbH & Co.KG następuje w formie pisemnej na rysunku kupującego po zakończeniu usług montażowych. Jeżeli Zamawiający nie podpisze odbioru końcowego w ciągu 14 dni bez wyraźnej przyczyny, odbiór uważa się za zatwierdzony.

9. GWARANCJA I OKRES PRZEDAWNIENIA

A&P Industriemontage GmbH & Co.KG odpowiada za umowne roszczenia gwarancyjne tylko na podstawie ustawowych przepisów niemieckiego kodeksu cywilnego (BGB). 9.1 Umowne roszczenia gwarancyjne Kupującego przedawniają się po upływie jednego roku.

10. ZAKAZ KONKURENCJI I KARA UMOWNA

10.1 Klient zobowiązuje się, że nie będzie odciągał żadnego pracownika A&P Industriemontage GmbH & Co. KG do 12 miesięcy po rozwiązaniu umowy.

10.2 Klient zobowiązuje się do zapłaty kary umownej w wysokości do 50.000 euro na rzecz A&P Industriemontage GmbH & Co. KG. Wysokość kary umownej zostanie ustalona przez A&P Industriemontage GmbH & Co. KG według swojego rozsądnego uznania. Klient ma prawo do tego, aby wysokość kary umownej została zbadana przez właściwy sąd pod kątem jej zasadności.

10.3 Możliwość dochodzenia odszkodowania przewyższającego karę umowną pozostaje nienaruszona.

11. NIEWAŻNOŚĆ POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCI UMOWY

Nieważność poszczególnych postanowień nie wpływa na ważność pozostałych postanowień. W miejsce nieważnego lub bezskutecznego postanowienia wprowadza się postanowienie ustawowe (klauzula rozdzielności).

12. ZMIANY I UZUPEŁNIENIA UMOWY

Zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej.

13. JURYSDYKCJA I PRAWO WŁAŚCIWE

Obowiązuje prawo niemieckie. Miejscem jurysdykcji jest siedziba A&P Industriemontage GmbH & Co.KG (sąd rejonowy w Esslingen).