DEKLARACJA OCHRONY DANYCH

My, AP Industriemontage, bardzo poważnie traktujemy ochronę Państwa danych osobowych i dlatego przestrzegamy przepisów prawnych dotyczących ochrony danych (DSGVO).

Podmiotem odpowiedzialnym w rozumieniu unijnego – DSGVO – Europejskiego Rozporządzenia o Ochronie Danych oraz innych krajowych przepisów o ochronie danych osobowych państw członkowskich Unii Europejskiej, a także innych przepisów prawa o ochronie danych osobowych jest:

A & P Industriemontage GmbH & Co. KG
Schubertstrasse 12/3
D – 73249 Wernau

Telefon: +49 7153 9288079
Faks: +49 7153 9297132.

info@ap-industriemontage.de

Link do nadruku: https://www.ap-industriemontage.de/impressum/

1. WPROWADZENIE

Niniejsze oświadczenie o ochronie danych osobowych informuje Państwa o rodzaju, zakresie i celu przetwarzania danych osobowych w ramach naszej oferty online oraz połączonych z nią stron internetowych, funkcji i treści (zwanych dalej łącznie „ofertą online” lub „stroną internetową”). Oświadczenie o ochronie danych osobowych obowiązuje niezależnie od domen, systemów, platform i urządzeń (np. desktop lub mobile), na których realizowana jest oferta online.

Ze względu na zmiany wymogów prawnych i rozwój techniczny konieczne jest okresowe dostosowanie deklaracji ochrony danych. Dlatego prosimy o regularne zapoznawanie się z treścią naszego oświadczenia o ochronie danych osobowych.
Poinformujemy Cię, jeśli zmiany będą wymagały Twojej współpracy (np. zgody) lub innego indywidualnego powiadomienia.

2. PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH I PODSTAWY PRAWNEJ

Przetwarzamy dane osobowe użytkowników tylko zgodnie z odpowiednimi przepisami o ochronie danych. Oznacza to, że dane użytkowników są przetwarzane tylko wtedy, gdy istnieje zgoda prawna. Oznacza to w szczególności, że przetwarzanie danych jest konieczne do świadczenia naszych usług umownych (np. przetwarzanie zamówień), jak również usług online, lub jest wymagane przez prawo, lub jeśli użytkownicy wyrazili na to zgodę, jak również na podstawie naszych uzasadnionych interesów (tj. interesu w zakresie analizy, optymalizacji i ekonomicznego funkcjonowania oraz bezpieczeństwa naszej oferty online w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f. DSGVO, w szczególności w zakresie pomiaru zasięgu, tworzenia profili dla celów reklamowych i marketingowych oraz gromadzenia danych dostępowych i korzystania z usług dostawców zewnętrznych.

2.1 RODZAJE PRZETWARZANYCH DANYCH:

Dane inwentaryzacyjne (np. nazwiska, adresy).
Dane kontaktowe (np. e-mail, numery telefonów)
Dane dotyczące treści (np. wpisy tekstowe, zdjęcia, filmy)
Dane dotyczące użytkowania (np. odwiedzane strony internetowe, zainteresowanie treścią, czas dostępu)
Dane meta/komunikacyjne (np. informacje o urządzeniu, adresy IP).
2. CEL PRZETWARZANIA:
Udostępnianie oferty online, jej funkcji i treści (np. formularz zapytania o wizytę, rezerwacja terminu, rejestracja newslettera).
Odpowiadanie na prośby o kontakt i komunikowanie się z użytkownikami.
Środki bezpieczeństwa
Pomiar zasięgu/marketing
2.3. STOSOWANE TERMINY

„Dane osobowe” oznaczają wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej (dalej „osoba, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to taka, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy (np. cookie) lub jeden bądź kilka czynników charakterystycznych dla fizycznej, fizjologicznej, genetycznej, psychicznej, ekonomicznej, kulturowej lub społecznej tożsamości tej osoby fizycznej.

„Przetwarzanie” oznacza każdą operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany. Termin ten jest szeroki i obejmuje praktycznie każde operowanie danymi.
Administrator” oznacza osobę fizyczną lub prawną, władzę publiczną, agencję lub inny organ, który samodzielnie lub wspólnie z innymi określa cele i środki przetwarzania danych osobowych.

W celu dokładniejszego zdefiniowania wymienionych i używanych pojęć, takich jak „przetwarzanie” lub „administrator danych”, odsyłamy do art. 4 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (GDPR).

2.4. WŁAŚCIWA PODSTAWA PRAWNA

Zgodnie z art. 13 DSGVO informujemy Państwa o podstawie prawnej przetwarzania przez nas danych. Jeśli podstawa prawna nie została podana w oświadczeniu o ochronie danych, obowiązuje następująca zasada: Podstawą prawną uzyskania zgody jest art. 6 ust. 1 lit. a) i art. 7 DSGVO, podstawą prawną przetwarzania w celu realizacji naszych usług i wykonania środków umownych oraz odpowiedzi na zapytania jest art. 6 ust. 1 lit. b) DSGVO, podstawą prawną przetwarzania w celu wypełnienia naszych zobowiązań prawnych jest art. 6 ust. 1 lit. c) DSGVO, a podstawą prawną przetwarzania w celu ochrony naszych uzasadnionych interesów jest art. 6 ust. 1 lit. f) DSGVO. W przypadku, gdy żywotne interesy osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej sprawiają, że przetwarzanie danych osobowych jest konieczne, art. 6 (1) lit. d DSGVO służy jako podstawa prawna.

3. ŚRODEK BEZPIECZEŃSTWA

Prosimy o regularne zapoznawanie się z treścią naszego oświadczenia o ochronie danych osobowych. Dostosowujemy oświadczenie o ochronie danych, gdy tylko zmiany w prowadzonym przez nas przetwarzaniu danych czynią to koniecznym. Poinformujemy Cię, gdy tylko zmiany będą wymagały aktu współpracy z Twojej strony (np. zgody) lub innego indywidualnego powiadomienia.
W celu odpowiedniej ochrony danych osobowych przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem, nieuprawnionym dostępem, zmianą i ujawnieniem oraz w celu przestrzegania przepisów prawa o ochronie danych osobowych podejmujemy organizacyjne, umowne i techniczne środki bezpieczeństwa zgodne z aktualnym stanem wiedzy. Te środki bezpieczeństwa obejmują zapory sieciowe, szyfrowaną transmisję danych pomiędzy Twoją przeglądarką a naszym serwerem oraz stosowanie kontroli autoryzacji.
Użytkownik jest jednak odpowiedzialny za bezpieczeństwo i poufność swoich haseł i danych rejestracyjnych. Nie ponosimy odpowiedzialności za ochronę danych osobowych, które przekazujemy osobom trzecim na podstawie autoryzowanego przez Ciebie linku do konta.

4. WSPÓŁPRACA Z PODMIOTAMI PRZETWARZAJĄCYMI UMOWĘ I OSOBAMI TRZECIMI

4.1. UJAWNIENIE DANYCH STRONOM TRZECIM I DOSTAWCOM ZEWNĘTRZNYM

Jeżeli w ramach naszego przetwarzania ujawniamy dane innym osobom i przedsiębiorstwom (podmiotom przetwarzającym zlecenia lub osobom trzecim), przekazujemy je im lub w inny sposób przyznajemy im dostęp do danych, to dzieje się to wyłącznie na podstawie zgodnego z prawem zezwolenia (np. jeżeli przekazanie danych osobom trzecim, np. dostawcom usług płatniczych, jest konieczne do wykonania umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b DSGVO), wyrazili Państwo na to zgodę, przewiduje to obowiązek prawny lub na podstawie naszych uzasadnionych interesów (np. w przypadku korzystania z usług agentów, gospodarzy stron internetowych itp.) Jeśli zlecamy osobom trzecim przetwarzanie danych na podstawie tzw. umowy o realizację zamówienia, odbywa się to na podstawie art. 28 DSGVO.

4.2. PRZEKAZYWANIE DO PAŃSTW TRZECICH

Jeśli przetwarzamy dane w państwie trzecim (tj. poza Unią Europejską (UE) lub Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG)) lub robimy to w kontekście korzystania z usług stron trzecich lub ujawniania bądź przekazywania danych stronom trzecim, będzie to miało miejsce wyłącznie w celu wypełnienia naszych zobowiązań (przed)umownych, na podstawie Państwa zgody, z powodu obowiązku prawnego lub na podstawie naszych uzasadnionych interesów. Z zastrzeżeniem zezwoleń ustawowych lub umownych przetwarzamy lub zezwalamy na przetwarzanie danych w państwie trzecim tylko wtedy, gdy spełnione są szczególne wymagania art. 44 i nast. DSGVO są spełnione. Oznacza to, że przetwarzanie odbywa się np. na podstawie specjalnych gwarancji, takich jak oficjalnie uznane określenie poziomu ochrony danych odpowiadającego poziomowi UE (np. dla USA poprzez „Tarczę Prywatności”) lub przestrzeganie oficjalnie uznanych specjalnych zobowiązań umownych (tzw. standardowych klauzul umownych).

5) PRZETWARZANIE ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ

Przetwarzamy dane inwentaryzacyjne (np. nazwiska i adresy oraz dane kontaktowe użytkowników) w celu realizacji naszych zobowiązań umownych i usług zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b. DSGVO, jak również do obsługi klienta, marketingu, reklamy i badań rynku.

5.1 KONTAKTOWANIE SIĘ Z NAMI

Podczas kontaktu z nami (np. poprzez formularz kontaktowy, e-mail, telefon, prośbę o umówienie spotkania lub za pośrednictwem mediów społecznościowych), dane użytkownika są przetwarzane w celu obsługi zapytania o kontakt i jego przetwarzania zgodnie z art. 6 (1) lit. b) DSGVO. Dane użytkownika mogą być przechowywane w systemie zarządzania relacjami z klientami („system CRM”) lub w porównywalnej organizacji zapytań.
Usuwamy te zapytania, jeśli nie są już potrzebne i zgodnie z prawnymi obowiązkami archiwizacyjnymi. Badanie konieczności odbywa się regularnie co dwa lata.

6) HOSTING

Wykorzystywane przez nas usługi hostingowe służą do świadczenia następujących usług: Usługi związane z infrastrukturą i platformą, mocą obliczeniową, przestrzenią dyskową i usługami związanymi z bazami danych, usługami bezpieczeństwa i usługami konserwacji technicznej, z których korzystamy w celu obsługi tej oferty online.

W tym celu my lub nasz dostawca usług hostingowych przetwarzamy dane inwentaryzacyjne, dane kontaktowe, dane dotyczące treści, dane dotyczące umów, dane dotyczące użytkowania, metadane i dane komunikacyjne klientów, zainteresowanych i odwiedzających tę ofertę online na podstawie naszych uzasadnionych interesów w celu skutecznego i bezpiecznego udostępnienia tej oferty online zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO w połączeniu z art. 28 DSGVO (zawarcie umowy). Art. 28 DSGVO (zawarcie umowy o realizację zamówienia).

7. GROMADZENIE DANYCH DOSTĘPOWYCH I PLIKÓW DZIENNIKA

My lub nasz dostawca usług hostingowych gromadzimy dane o każdym dostępie do serwera, na którym znajduje się ten serwis (tzw. pliki dziennika serwera) na podstawie naszych uzasadnionych interesów w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f. DSGVO, my lub nasz dostawca usług hostingowych gromadzimy dane o każdym dostępie do serwera, na którym znajduje się ten serwis (tzw. pliki dziennika serwera). Dane dostępowe obejmują nazwę strony internetowej, do której uzyskano dostęp, plik, datę i godzinę dostępu, ilość przesłanych danych, powiadomienie o udanym dostępie, typ i wersję przeglądarki, system operacyjny użytkownika, adres URL odsyłacza (poprzednio odwiedzana strona), adres IP i dostawcę żądania.

Informacje z plików logów są przechowywane ze względów bezpieczeństwa (np. w celu wyjaśnienia nadużyć lub oszustw) przez maksymalnie siedem dni, a następnie usuwane. Dane, których dalsze przechowywanie jest wymagane do celów dowodowych, są wyłączone z usuwania do czasu ostatecznego wyjaśnienia danego zdarzenia.

8. PLIKI COOKIES I PRAWO DO SPRZECIWU WOBEC REKLAMY BEZPOŚREDNIEJ

Cookies” to małe pliki, które są przechowywane na komputerach użytkowników. W ramach plików cookie mogą być przechowywane różne dane. Plik cookie służy przede wszystkim do przechowywania informacji o użytkowniku (lub urządzeniu, na którym plik cookie jest przechowywany) podczas lub po jego wizycie w ofercie internetowej. Tymczasowe pliki cookie, „sesyjne pliki cookie” lub „przejściowe pliki cookie”, to pliki cookie, które są usuwane po opuszczeniu przez użytkownika oferty online i zamknięciu przeglądarki. W takim pliku cookie może być zapisana np. zawartość koszyka w sklepie internetowym lub zacięcie do logowania. Pliki cookie, które pozostają zapisane nawet po zamknięciu przeglądarki, są określane jako „trwałe” lub „persistent”. Na przykład status logowania może być przechowywany, jeśli użytkownicy odwiedzają je po kilku dniach. Podobnie w takim pliku cookie mogą być przechowywane zainteresowania użytkowników, które są wykorzystywane do pomiaru zasięgu lub celów marketingowych. Pliki cookie stron trzecich” to pliki cookie, które są oferowane przez dostawców innych niż podmiot odpowiedzialny, który prowadzi ofertę online (w przeciwnym razie, jeśli są to tylko jego pliki cookie, są one określane jako „pliki cookie stron pierwszych”).

Możemy używać tymczasowych i stałych plików cookie i wyjaśnimy to w naszej polityce prywatności.
Jeśli użytkownicy nie chcą, aby pliki cookies były przechowywane na ich komputerze, proszeni są o wyłączenie odpowiedniej opcji w ustawieniach systemowych przeglądarki. Zapisane pliki cookies można usunąć w ustawieniach systemowych przeglądarki. Wyłączenie plików cookie może prowadzić do ograniczeń funkcjonalnych tej oferty internetowej.

Ogólny sprzeciw wobec korzystania z plików cookie wykorzystywanych do celów marketingu internetowego można zgłosić w przypadku wielu usług, zwłaszcza w przypadku śledzenia, za pośrednictwem amerykańskiej strony http://www.aboutads.info/choices/ lub unijnej strony http://www.youronlinechoices.com/. Ponadto przechowywanie plików cookies można osiągnąć poprzez ich dezaktywację w ustawieniach przeglądarki. Należy pamiętać, że w takim przypadku może nie być możliwe korzystanie ze wszystkich funkcji tej oferty online.

Zgoda na korzystanie z Borlabs Cookie

Nasza strona internetowa wykorzystuje technologię zgody na pliki cookie Borlabs, aby uzyskać Twoją zgodę na przechowywanie określonych plików cookie w Twojej przeglądarce lub na stosowanie określonych technologii oraz udokumentować tę zgodę zgodnie z prawem o ochronie danych. Dostawcą tej technologii jest firma Borlabs GmbH, Rübenkamp 32, 22305 Hamburg (zwana dalej Borlabs).

Kiedy wchodzisz na naszą stronę internetową, w Twojej przeglądarce zapisywany jest plik cookie Borlabs, w którym zapisywane są wyrażone przez Ciebie zgody lub ich odwołanie. Dane te nie są udostępniane dostawcy plików cookies Borlabs.

Zebrane dane będą przechowywane do czasu, aż zażądasz od nas ich usunięcia lub do czasu, gdy sam usuniesz plik cookie Borlabs lub gdy cel przechowywania danych przestanie obowiązywać. Obowiązkowe prawne okresy przechowywania danych pozostają bez zmian. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych przez Borlabs Cookie znajdują się na stronie https://de.borlabs.io/kb/welche-daten-speichert-borlabs-cookie/.

Borlabs Cookie Consent Technology służy do uzyskania wymaganej prawem zgody na wykorzystanie plików cookies. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. c DSGVO.

9. GOOGLE ANALYTICS

Korzystamy z Google Analytics, usługi analizy internetowej świadczonej przez Google LLC („Google”), na podstawie naszych uzasadnionych interesów (tj. interesu w zakresie analizy, optymalizacji i ekonomicznego działania naszej oferty online w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f. DSGVO) Google Analytics, usługa analizy internetowej świadczona przez Google LLC („Google”). Google wykorzystuje pliki cookies. Informacje generowane przez plik cookie o korzystaniu przez użytkowników z oferty online są z reguły przekazywane na serwer Google w USA i tam przechowywane.

Google posiada certyfikat w ramach porozumienia Privacy Shield i tym samym oferuje gwarancję zgodności z europejskim prawem ochrony danych (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).

Google wykorzystuje te informacje w naszym imieniu w celu oceny korzystania z naszej strony internetowej przez użytkownika, sporządzania raportów dotyczących aktywności na stronie internetowej dla operatorów stron internetowych oraz świadczenia innych usług związanych z aktywnością na stronie internetowej i korzystaniem z Internetu. W ten sposób z przetworzonych danych można stworzyć pseudonimowe profile użytkowników.

Korzystamy wyłącznie z Google Analytics z włączoną anonimizacją IP. Oznacza to, że adres IP użytkownika jest skracany przez Google na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej lub innych państw-stron porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przekazany na serwer Google w USA i tam skrócony.

Adres IP przekazywany przez przeglądarkę użytkownika nie będzie łączony z innymi danymi Google. Użytkownicy mogą zapobiec zapisywaniu plików cookie poprzez odpowiednie ustawienie oprogramowania przeglądarki; użytkownicy mogą również zapobiec gromadzeniu danych generowanych przez pliki cookie i związanych z korzystaniem przez nich z oferty internetowej Google, jak również przetwarzaniu tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym linkiem:

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Więcej informacji na temat wykorzystywania danych przez Google, możliwości ustawień i sprzeciwu można znaleźć w polityce prywatności Google (https://policies.google.com/technologies/ads), jak również w ustawieniach dotyczących wyświetlania reklam przez Google (https://adssettings.google.com/authenticated). Dane osobowe użytkowników są usuwane lub anonimizowane po 14 miesiącach.

Kliknij tutaj, aby dezaktywować Google Analytics

10. CZCIONKI GOOGLE

Na naszej stronie internetowej używamy Google Fonts do wyświetlania zewnętrznych czcionek. Jest to usługa świadczona przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, zwaną dalej „Google”.

Poprzez certyfikację w ramach Tarczy Prywatności UE-USA („Tarcza Prywatności UE-USA”)

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Google gwarantuje, że wymogi ochrony danych w UE są przestrzegane również podczas przetwarzania danych w USA.

Aby umożliwić wyświetlanie określonych czcionek na naszej stronie internetowej, podczas wejścia na naszą stronę internetową nawiązywane jest połączenie z serwerem Google w USA.

Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f) DSGVO. Nasz uzasadniony interes polega na optymalizacji i ekonomicznym funkcjonowaniu naszej strony internetowej.

Połączenie z Google nawiązane w momencie wywołania naszej strony internetowej umożliwia Google ustalenie, która strona internetowa wysłała Państwa zapytanie i na jaki adres IP ma zostać przekazane wyświetlenie czcionki.

Google oferuje na

https://adssettings.google.com/authenticated

https://policies.google.com/privacy

w celu uzyskania dalszych informacji, w szczególności na temat możliwości zapobiegania wykorzystywaniu danych.

11. INTEGRACJA USŁUG I TREŚCI STRON TRZECICH

11.1. WYJAŚNIENIE

W ramach naszej oferty online korzystamy z treści lub ofert usługowych osób trzecich na podstawie naszych uzasadnionych interesów (tj. interesu w zakresie analizy, optymalizacji i ekonomicznego działania naszej oferty online w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f. DSGVO) w celu zintegrowania treści lub usług oferowanych przez dostawców zewnętrznych, takich jak filmy wideo lub czcionki (dalej jednolicie nazywane „treścią”). Wymaga to zawsze, aby osoby trzecie dostarczające te treści znały adres IP użytkownika, ponieważ bez adresu IP nie byłyby w stanie przesłać treści do jego przeglądarki. Adres IP jest więc niezbędny do wyświetlenia tej treści. Staramy się korzystać wyłącznie z treści, których odpowiedni dostawcy wykorzystują adres IP wyłącznie w celu dostarczenia treści. Dostawcy zewnętrzni mogą również używać tzw. pixel tags (niewidocznych grafik, znanych również jako „web beacons”) w celach statystycznych lub marketingowych. „Pixel tags” mogą być wykorzystywane do oceny informacji takich jak ruch odwiedzających na stronach tej witryny. Informacje pseudonimowe mogą być również zapisywane w plikach cookies na urządzeniu użytkownika i mogą zawierać m.in. informacje techniczne o przeglądarce i systemie operacyjnym, stronach odsyłających, czasie odwiedzin i inne informacje o korzystaniu z naszej oferty online, a także być powiązane z takimi informacjami z innych źródeł.

11.2. PRZEGLĄD DOSTAWCÓW BĘDĄCYCH OSOBAMI TRZECIMI

Poniższa prezentacja zawiera przegląd dostawców zewnętrznych i ich treści, wraz z linkami do ich oświadczeń o ochronie danych, które zawierają dalsze informacje o przetwarzaniu danych, a w niektórych przypadkach już tu wymienionych, opcje sprzeciwu (tzw. opt-out):

Zewnętrzny kod frameworka JavaScript „jQuery”, udostępniony przez zewnętrznego dostawcę jQuery Foundation, https://jquery.org.
Google Fonts See 10

12. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

Mają Państwo prawo zażądać potwierdzenia, czy dane, o których mowa, są przetwarzane, oraz uzyskać dalsze informacje i kopię danych zgodnie z art. 15 GDPR.

Masz według. Artykuł 16 GDPR, masz prawo zażądać uzupełnienia danych dotyczących Ciebie lub poprawienia niedokładnych danych dotyczących Ciebie.

Zgodnie z art. 17 GDPR mają Państwo prawo zażądać niezwłocznego usunięcia danych, o których mowa, lub alternatywnie zażądać ograniczenia przetwarzania danych zgodnie z art. 18 GDPR.

Masz prawo zażądać, aby dotyczące Cię dane, które nam przekazałeś, zostały odebrane zgodnie z art. 20 GDPR oraz zażądać ich przekazania innym administratorom danych.

Mają Państwo również prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego zgodnie z art. 77 DSGVO.

13. PRAWO DO ODWOŁANIA


Mają Państwo prawo do odwołania udzielonej zgody zgodnie z art. 7 ust. 3 DSGVO ze skutkiem na przyszłość.

14. PRAWO DO SPRZECIWU

W każdej chwili mogą Państwo wnieść sprzeciw wobec przyszłego przetwarzania dotyczących Państwa danych zgodnie z art. 21 DSGVO. Sprzeciw może być wniesiony w szczególności wobec przetwarzania na potrzeby reklamy bezpośredniej.

15. USUWANIE DANYCH

Przetwarzane przez nas dane zostaną usunięte lub ograniczone w ich przetwarzaniu zgodnie z art. 17 i 18 DSGVO. O ile nie zostało to wyraźnie zaznaczone w ramach niniejszego oświadczenia o ochronie danych, przechowywane przez nas dane zostaną usunięte, gdy tylko przestaną być potrzebne do realizacji zamierzonego celu, a usunięcie nie będzie sprzeczne z ustawowymi obowiązkami w zakresie przechowywania danych. Jeśli dane nie zostaną usunięte, ponieważ są potrzebne do innych i prawnie dopuszczalnych celów, ich przetwarzanie zostanie ograniczone. Tzn. dane są blokowane i nie są przetwarzane w innych celach. Dotyczy to na przykład danych, które muszą być zachowane ze względu na prawo handlowe lub podatkowe.

Zgodnie z wymogami prawnymi w Niemczech dane są przechowywane w szczególności przez 6 lat zgodnie z § 257 ust. 1 HGB (księgi handlowe, zapasy, bilanse otwarcia, roczne sprawozdania finansowe, pisma handlowe, dowody księgowe itp.) oraz przez 10 lat zgodnie z § 147 ust. 1 AO (księgi, rejestry, sprawozdania z zarządzania, dowody księgowe, pisma handlowe i handlowe, dokumenty istotne dla opodatkowania itp.)

16.OBECNOŚĆ ONLINE W MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH

Prowadzimy obecność online w sieciach i platformach społecznościowych, aby móc komunikować się z aktywnymi tam klientami, zainteresowanymi i użytkownikami oraz informować ich o naszych usługach. Przy wywoływaniu poszczególnych sieci i platform obowiązują warunki i wytyczne dotyczące przetwarzania danych ich operatorów.
Jeśli nasza polityka prywatności nie stanowi inaczej, przetwarzamy dane użytkowników, jeśli komunikują się z nami w ramach sieci i platform społecznościowych, np. piszą posty na naszych stronach internetowych lub wysyłają nam wiadomości.

17. INFORMACJE

Niniejsze oświadczenie o ochronie danych zostało utworzone w dniu 17.05.2018 r. zgodnie z wymogami DSGVO.

Jeśli masz pytania lub sugestie dotyczące treści oświadczenia o ochronie danych lub przetwarzania Twoich danych osobowych w AP Industriemontage GmbH, prosimy o przesłanie ich na adres.

A & P Industriemontage GmbH & Co. KG
Schubertstrasse 12/3
D – 73249 Wernau

Telefon: +49 7153 9288079
Faks: +49 7153 9297132.

info@ap-industriemontage.de